Soest

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Welkom door de voorzitter

2. Notulen laatste Algemene Ledenvergadering (11 april 2019)

3. Mededelingen en ingekomen stukken secretariaat

4. Jaarverslagen van de secretaris over 2019/20/21

5a. Rekening en verantwoording van de penningmeester over de jaren 2019/20/21

5b. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit dhr. Ben Voet en mw. Marina van den Bos

5c. Décharge penningmeester over het gevoerde beleid

5d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2022

5e. Begroting 2022

6. Mutaties en benoeming bestuursleden:

  • Joke Deurloo heeft te kennen gegeven haar functie als bestuurslid per 1 januari 2022 te beëindigen.
  • Vanuit de commissie Excursies en Info-avonden zal Marry Scheffer haar vervangen in het bestuur.
  • Joke blijft actief in deze commissie.
  • Het bestuur draagt Harry Eichholtz voor als nieuw bestuurslid.
  • Wij vragen de leden om instemming met zijn toetreden. 

 7. Mutaties en vacatures commissieleden

  • Marry Scheffer heeft haar functie – trekker Public Relations/ ledenwerving – beëindigd en overgedrageaan Harry Eichholtz. Marry is toegetreden tot de commissie Excursies en Info-avonden.
  • Vacature 1: We zoeken een PR-commissielid die Harry Eichholtz wil ondersteunen in de mediacontacten. Het gaat om het schrijven van (kleine) publicaties voor de Soester Courant, de Bloeiwijzer, de website en Facebook en contact met Radio Soest e.d..
  • Vacature 2: Binnen de ‘Redactie Bloeiwijzer’ is er de vacature van ondersteuning of back-up te zijn van Lida Wezenaar (trekker) om ons van continuïteit in de redactie te verzekeren.
  • Taken m.b.t. onze ledenadministratie heeft Willy Verhagen overgedragen aan onze secretaris Wim Kok

8. Korte vooruitblik 2022

9. Rondvraag / mededelingen

10. Afsluiting met een hapje en een drankje, toost op het nieuwe jaar.

Einde ALV is om ca. 21.00 uur.

Daarna is er tijd voor een informeel samenzijn.

De notulen, het jaarverslag en de financiële stukken zijn voor leden van onze afdeling verkrijgbaar vanaf maandag 10 januari 2022 via de Secretaris Groei & Bloei Soest/Soesterberg, WCKok1993(at)kpnmail.nl of tel. 06-53798359